พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Queen Sirikit Museum of Textiles)

Operating Hours

9:00 am - 4:30 pm, Daily

More Information

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ย้อนร่องรอยแห่งอดีต ถอดรหัสนัยยะแฝงในสิ่งทอของภูมิภาคอาเซียน เรียนรู้ทำความรู้จักผ้าไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ถือกำเนิดขึ้นจากประวัติศาสตร์หลากสีสันของผ้าพื้นถิ่นของชนชาติไทย ความนิยมผ้าไหมไทยและสิ่งทอพื้นถิ่นในแถบอินโดจีน ถือกำเนิดขึ้นจากกี่ทอผ้าในหมู่บ้านหรือตามเมืองต่างๆ มานานหลายศตวรรษ จวบจนอิทธิพลจากประเทศมหาอำนาจยุโรปเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคที่คนไทยยังสวมใส่ผ้าไทย รัฐบาลไทยได้เริ่มผลักดันธรรมเนียนการแต่งกายแบบอย่างตะวันตก ทำให้ผ้าไทยค่อยๆ เสื่อมถอยความนิยม จนกระทั่ง 2 บุคคลสำคัญได้เข้ามาพลิกฟื้นคืนชีพผ้าไทยให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในฐานะผ้าไทยพื้นบ้านและแฟชั่นในปี พ.ศ. 2493

หนึ่งในนั้นก็คือ จิม ทอมป์สัน และอีกบุคคลหนึ่ง คือ สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของปวงชนชาวไทย  นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยนานัปะการ หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการเผยแพร่ชื่อเสียงผ้าไทยไปสู่สายตาของนานาชาติ

ในปี พ.ศ. 2503  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศเกือบ 40 เมืองในยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพระองค์ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ทรงพิถีพิถันกับการเตรียมพระองค์อย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ จึงทรงจัดหาผ้าไทยพื้นถิ่น โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ และทรงยกระดับผ้าไหมมัดหมี่สู่แวดวงเสื้อผ้าชั้นสูง  โปรดเกล้าฯ ให้ ปิแอร์ บัลแมง  นักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังชาวฝรั่งเศส ถวายการตัดเย็บฉลองพระองค์ และยังเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงมากมายหลายชุด ทั้งฉลองพระองค์ชุดกลางวัน และฉลองพระองค์เสื้อคลุมชุดกลางคืน และยังโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบชุดไทยพระราชนิยมที่งดงามโดดเด่นถึง 8 ชุดด้วยกัน

ข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ภาพความงดงามของฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ตัดเย็บอย่างเรียบง่ายสง่างามถูกเผยแพร่ออกมาไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณภาพของผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง  และในฐานะตัวแทนของผ้าไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมิไมได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ทรงผลักดันการพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2546  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งใหม่  ในชื่อ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ไม่เพียงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ประวัติศาสตร์ผ้าไทยและภูมิภาคอาเซียน ยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวม จัดเก็บรักษาผ้าไทย และการพัฒนาวิจัยผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน คอลเลคชั่นฉลองพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ได้อัญเชิญไปจัดแสดง ณ  พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานที่แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นศูนย์วิจัยสิ่งทออีกด้วย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location