“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” - พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

สถิติปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้หญิงไทย โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งร่างกายและจิตใจ มูลนิธิฯ มีความตั้งใจจะสร้างศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยที่พักของผู้ป่วยระยะสุดท้าย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาแต่ขาดแคลนที่พักอาศัย ศูนย์กิจกรรมในระหว่างวันเพื่อผู้ป่วยและอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ตลอดจนศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อผู้หญิงทุกคน

มูลนิธิฯ ช่วยผู้ป่วยจากโรคมะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง “ป้องกัน รักษา และดูแล” ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์ มีระบบให้ความช่วยเหลือในการดูแลสำหรับผู้ที่ต้องการ รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจของมูลนิธิ

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location