การสร้างความสัมพันธ์กับสังคมของฮิลตันนั้นจะมุ่งเน้น 3 เรื่อง คือ โอกาส ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ที่ฮิลตัน พนักงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทุกคนมีร่วมกัน คือ การเป็นบริษัทที่มีความโอบอ้อมอารีที่สุดในโลก

ค่านิยมความเชื่อหลักนี้เองที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการส่งต่อความเอื้อเฟื้อของฮิลตันสู่ชุมชนโลก เป็นสิ่งที่นิยามความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม แขกที่พวกเขาดูแล และเจ้าของซึ่งพวกเขาทำงานให้จนบริษัทเติมโต และชุมชนที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน

การเดินทางแบบมีจุดมุ่งหมาย มีความสำคัญในการทำวิสัยทัศน์และค่านิยมต่าง ๆ ให้เป็นจริงขึ้นมา โดยการรวมองค์กรเข้ากับประเด็นระดับโลกที่เชื่อมโยงธุรกิจกับสังคมเข้าด้วยกัน – โอกาสสำหรับเยาวชน การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม และความยืดหยุ่นของชุมชน ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบข่ายงานเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายและวิธีการแก้ปัญหา ขณะที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของทีมในการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location