The Peninsula Bangkok

The Peninsula Bangkok คือโรงแรมที่นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยการตกแต่งที่เน้นความเป็นไทย การให้บริการรถตุ๊กตุ๊กสีเขียว ไปจนถึง การเดินทางในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ร้านอาหารไทยดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location