About Tang Contemporary Art

ผู้บุกเบิกรังสรรค์แกลเลอรี่ Tang Contemporary Art ถือเป็นแกเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยที่นำการจัดนิทรรศการที่เต็มไปด้วยพลังและความสร้างสรรค์มากที่สุดแห่งหนึ่งในย่าน Creative District

Read more

ถัง คอนเทมโพรารี่ อาร์ต ภูมิใจนำ เสนอ Paradigmal Traps นิทรรศการเดี่ยวของศิลปินชาวฟิลิปปินส์ จิ๊กเกอร์ ครูซ โดย ภัณฑารักษ์ มิเคลา เซนนา ซึ่งจะเปิดใหเ้ ขา้ ชมตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการแสดงภาพวาดที่ ศิลปินไดส้ รา้ งสรรค์ขึ้นในปี 2564

จิ๊กเกอร์ ครูซ กลับมาพรอ้ มผลงานที่ทา้ ทายการรับรูใ้ นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง สีน้ำ มันที่ถูกบีบจากหลอดลงบนผืน
ผา้ ใบ การใชสี้พ่นที่เด็ดขาดและความมั่นใจ สรา้ งพื้นผิวสามมิติที่หยาบและหนา ซึ่งมาบรรจบกันเป็นเสน้ สีที่ยงุ่ เหยิงวนุ่ วาย
แถบสีเหลื่อมกันเคลื่อนที่เป็นเสน้ ขนานหรือพันกัน เกิดจากอารมณ์ที่ถูกกระตุน้ ของศิลปินที่แสดงออกมา

งานแสดงศิลปะครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการพัฒนาของครูซ โดดเด่นดว้ ยการใชสี้ที่ซีดจางเล็กนอ้ ย และเนน้ โทนสีเย็น ซึ่งแตก
ต่างจากการใชสี้สดใสตามแบบฉบับของศิลปิน จากจุดมงุ่ หมายเดิมในการสรา้ งความแตกต่างและความตกใจ รูปแบบการใชสี้
ของครูซนำ พาเราไปสู่บรรยากาศที่สุขุมรอบคอบและเรียบง่ายมากขึ้น ราวกับเปลี่ยนจากภาษาที่สื่อสารกับโลกภายนอกไปสู่
มิติภายในใจ ไหลลื่นกลายเป็นภาพสะทอ้ นสุนทรียภาพของเขาเอง ศิลปินปล่อยใหศิ้ลปะของเขาตั้งคำ ถามกับตัวเองเพื่อคน้
หาความเกี่ยวขอ้ งของตัวเอง

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location