Event

EAT | DRINK | LOVE – Celebrating Life

When

Fri 18 December 2020 - Sun 28 March 2021

About Four Seasons Private Residences Bangkok

Four Seasons Private Residences Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คือประสบการณ์การพักอาศัยริมน้ำอย่างแท้จริง ด้วยส่วนผสมของความเป็นส่วนตัวที่สุด กับความหรูหราลงตัว ความสวยงาม ในทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ

Read more

EAT | DRINK | LOVE – Celebrating Life โดย นีโน่ – สุวรรณี สารบุตร ศิลปินผู้เต็มไปด้วยอารมณ์เชิงบวก นีโนส่ ามารถมองเห็น ความสุขในเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสถานการณ์ใหญ่ ๆ ได้เสมอ เช่นเดียวกันกับที่หลาย ๆ ชาติมองคนไทยว่าเป็นชนชาติที่มีอารมณ์ ขัน สนุกสนาน งานของศิลปินมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ของมนุษย์และความงดงามของการมีชีวิตอยู่ นิทรรศการนี้รวบรวมงานศิลปะ จัดวาง 3 เร่ืองราวที่พูดถึงอารมณ์ของมนุษย์และความงดงามของการมีชีวิตไว้ให้เราได้ค้นหา

‘งานท่ีนํามาจัดแสดงเป็นภาพสะท้อนทางความคิดเก่ียวกับชีวิตและการมีชีวิตอยขู่ องตัวนีโน่เอง ด้วยความทช่ี ีวิตทาง โลกของเรา เราทุกคนอาจลืมที่จะมองและชื่นชมสิ่งที่เรามี งานนิทรรศการนี้นีโน่จึงต้องการที่จะเตือนตัวเองและผู้ชมว่า เราควรใช้ชีวิตและมีความสุขกับแง่มุมท่ีแตกต่างกันเราไม่ควรใช้ชีวิตอย่างจริงจังเกินไปเราควรทําวันนี้ใหด้ ีที่สุดและเฉลิม ฉลองให้กับชีวิต เพราะเราทําได้ ‘

EAT | DRINK | LOVE – Celebrating Life จัดแสดงผลงานของศิลปิน ประกอบด้วย หัวใจ 201 ดวง, ขวดเรืองแสง 365 ขวด, ผีเสื้อบิน 4,000 ตัว และจาน ชาม ในชุด ‘Black Ripple’ ที่ติดตั้งไวบ้ นโต๊ะอาหารยาว 12 เมตร ดูราวกับเตรียมพร้อมสําหรับงาน เล้ียงอาหารคํ่า

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location